Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Fragmenty: Tlačová správa na tému zlyhania politikov a úradníkov zodpovedných za nový územný plán Bratislavy

V týchto dňoch vychádza nová publikácia Mikuláša Maňa Hubu s názvom Fragmenty. Vznik knižky zdôvodňuje jej autor takto:

„Prečo Fragmenty?

Ako už názov napovedá, rozhodne nejde o žiadnu klasickú monografiu. Aj keď minimálne dve veci majú všetky texty v tejto knižke spoločné: autora a väzbu na prírodu, na krajinu, na životné prostredie, na veci verejné, na udržateľnosť, ale ešte častejšie na neudržateľnosť nášho spôsobu života.

Názov Fragmenty zároveň akoby naznačoval, že táto knižka je akýsi konglomerát všetkého toho, čo v predchádzajúcich dielkach podobného charakteru (napríklad v Ekoblogoch či v Mojom vesmíre) chcelo byť, len sa to tam z rôznych príčin nedostalo. Možno je to tak trochu pravda, ale pravda je aj to, že texty vo Fragmentoch som do predchádzajúcich výberov nezaradil nie preto, lebo sú menej aktuálne, alebo preto, lebo si ich menej „považujem“, ale jednoducho preto, lebo sa mi tam z nejakého dôvodu nehodili. A navyše, čo je nespochybniteľná „pridaná hodnota“ tejto knižky, to sú nové texty, ktoré v čase vzniku jej predchodkýň ešte nejestvovali (žiaľ, do tejto poslednej spomenutej kategórie patria aj spomienky na ľudí, ktorí medzi nami pred pár mesiacmi ešte boli, ale už nie sú).

Navyše je tu aj pár textov, ktoré v nejakej mutácii už vyšli, najmä v knižke Svet na jedno použitie? My v kríze – kríza v nás. Tu som postupoval v duchu známeho: „Opakovanie matka múdrosti“.

Permanentný konflikt fragmentácie a sústredenia sa vždy na inú tému v protiklade ku hľadaniu celku, syntézy a kontinuity je akoby zrkadlom nastaveným nášmu snaženiu.

Ale nechcem tu hromadiť zbytočné slová. Všetko, čo som chcel touto knižkou plnou rôznych fragmentov povedať, nájdete na nasledujúcich stranách. A tak sa už len poďakujem všetkým, ktorí a ktoré jej pomohli na svet.“

V týchto týždňoch uverejňujeme niekoľko kapitol z tejto aktuálnej publikácie.

-red-

 

Tlačová správa na tému zlyhania politikov a úradníkov zodpovedných za nový územný plán Bratislavy

Minulý štvrtok, 28. 9. 2006, poslanci Mestského zastupiteľstva v Bratislave neschválili Návrh nového územného plánu Bratislavy, ktorý sa rodil dlhé roky a na dlhé roky, ba desaťročia mal, v prípade svojho schválenia, ovplyvňovať charakter a vývoj nášho hlavného mesta.

V rámci pripomienkového konania k Návrhu územného plánu obdržal bratislavský magistrát ešte v roku 2004 podrobné stanovisko Spoločnosti pre trvalo udržateľný život, ktoré obsahovalo 207 konkrétnych pripomienok a návrhov a obdobné stanovisko Voľného združenia bratislavských občianskych a ochranárskych organizácií. V sprievodnom liste datovanom 13. 12. 2004 sa okrem iného uvádza:

„Bratislava veľmi potrebuje nový územný plán, ktorý by nekládol dôraz na rast mesta v kvantitatívnom, ale v kvalitatívnom zmysle. Potrebuje nový územný plán, ktorý by jednoznačne zabezpečil preferenciu verejnej dopravy pred živelným rozvojom individuálnej automobilovej dopravy a vťahovaním nežiaducich druhov dopravy do vnútornej časti mesta. Potrebuje nový územný plán, ktorý by zamedzil anarchiu vo výstavbe (čo sa týka jej funkcie, lokalizácie, architektonicko-urbanistického riešenia, podlažnosti, vzťahu k okolitému prostrediu). Potrebuje nový územný plán, ktorý by bol prekážkou ďalšieho znehodnocovania systému ekologickej stability, a najmä jej chrbtovej kosti: masívu Karpát a biokoridoru pozdĺž Dunaja a jeho ramien. Potrebuje nový územný plán, ktorý by povedal jasné „Nie!“ genocíde mestskej zelene, likvidácii charakterotvorného pásu vinohradov, nezodpovednému záberu ornej pôdy, ale aj nerešpektovaniu takých kultúrnych, duchovných, estetických a identifikačných atribútov, ako sú tvár, duch a silueta mesta, mestské parky a záhrady, príjemné zákutia, výhľadové miesta, výhľadové kužele a iné. Potrebuje nový územný plán, ktorý by neumožnil ďalšie prehlbovanie disproporcií medzi preťaženým Starým mestom a monofunkčnými i monotónnymi sídliskami. Potrebuje nový územný plán, ktorý by smeroval k ozdraveniu, poľudšteniu, skrášleniu a ukľudneniu mestského organizmu.

Súhrnne konštatujeme, že Návrh ÚP takéto očakávania nespĺňa. Aj keď obsahuje viacero pozitívnych zámerov, celkovo nezodpovedá Hlavným cieľom riešenia, ktoré sú uvedené v jeho úvode a vo viacerých bodoch, ani záväznej časti ÚP VÚC Bratislavského kraja. Nie je zárukou realizácie princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja, zásadného zlepšenia kvality životného prostredia, dôsledného rešpektovania prírodných a kultúrnych hodnôt, humanizácie prostredia, zlepšenia celkovej atmosféry, obývateľnosti a vyváženosti mesta ani zlepšenia kvality života jeho obyvateľov.

Sme sklamaní z toho, že tvorcovia ÚP neprejavili dostatočný záujem o názory, túžby, predstavy a očakávania občanov. Málo zohľadnili závery procesu SEA a v minimálnej miere akceptovali zásadné pripomienky k Stratégii mesta i ku Konceptu riešenia ÚP.

Navrhujeme Návrh ÚP urýchlene prepracovať v intenciách vyššie uvedeného. Veríme, že Vám pri tom pomôžu naše návrhy a pripomienky, obsiahnuté v prílohe.“

Odvtedy uplynuli bezmála dva roky a napriek opakovaným urgenciám sa občania, združení vo vyššie uvedených združeniach, podobne ako mnohí ďalší obyvatelia Bratislavy, vecnej odpovede na dobre mienené podnety nedočkali. Namiesto toho boli poučení, že na väčšinu otázok a pripomienok bratislavský magistrát, ktorý je prakticky jedinou kompetentnou inštitúciou vo sfére prípravy nového územného plánu, nemôže alebo nedokáže odpovedať. Po niekoľkonásobnej urgencii zamietavé stanovisko mestských orgánov potvrdil aj primátor Ing. Ďurkovský.

Na to, aby občania a občianske združenia dostali odpoveď, na ktorú majú právo, nebolo dosť času a vôle, ale na to, aby sa návrh územného plánu neustále aktualizoval podľa zištných záujmov tej-ktorej záujmovej skupiny, čas i „politická vôľ“a boli. Nastala tak kuriózna situácia, že poslanci budú schvaľovať podstatne iný dokument, než bol ten, ktorý prešiel pripomienkovým konaním.

Namiesto vecnej odpovede, na ktorú má každý občan v zmysle zákona i dobrých mravov nárok, sa stále častejšie stretávame s obvinením, že údajným brzdením prijatia územného plánu dali jeho kritici vlastne zelenú investorom a developerom, ktorí využívajú nedokonalosť doteraz platnej územnoplánovacej dokumentácie.

Inými slovami, snaha zvýšiť kvalitu a následná snaha dozvedieť sa vecné dôvody, prečo vecné pripomienky a návrhy neboli takmer vôbec akceptované, sa dostali do polohy tých, ktorí ohrozujú ďalší úspešný rozvoj Bratislavy. Takáto reakcia v istých smeroch prekonáva reakciu prednovembrového režimu na iniciatívu Bratislava/nahlas. Nie je voči jej autorom taká reštriktívna ako pred 20 rokmi, ale je svojím spôsobom ignorantskejšia a perfídnejšia.

Pritom nejde len (ba ani hlavne) o formálnu či procesnú stránku dlhoročného sporu o podobu územného plánu, ale najmä o jeho obsahovú stránku, o ktorej sa stručne píše v liste, ktorý pred osudným hlasovaním dostali všetci poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva a ktorý tvorí, spolu s ďalšími dokumentmi, prílohu tejto tlačovej správy.

Záverom konštatujeme, že za zlyhanie pri príprave nového územného plánu Bratislavy, ktoré nás, občanov, stále nemálo peňazí z našich daní a je veľkou hrozbou pre budúci rozvoj hlavného mesta SR, sú osobné zodpovedné konkrétne osoby. Žiadame, aby sa voči nim vyvodila osobná zodpovednosť. Zároveň žiadame, aby sa akútne potrebné časti ÚPN (regulatívy, intaktné plochy zelene a pod.) urýchlene prijali formou VZN.

S pozdravom

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

predseda Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR

Kľúčové slová: