Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Fragmenty: Tlačová správa na tému prípravy a schvaľovania Návrhu územného plánu Bratislavy

V týchto dňoch vychádza nová publikácia Mikuláša Maňa Hubu s názvom Fragmenty. Vznik knižky zdôvodňuje jej autor takto:

„Prečo Fragmenty?

Ako už názov napovedá, rozhodne nejde o žiadnu klasickú monografiu. Aj keď minimálne dve veci majú všetky texty v tejto knižke spoločné: autora a väzbu na prírodu, na krajinu, na životné prostredie, na veci verejné, na udržateľnosť, ale ešte častejšie na neudržateľnosť nášho spôsobu života.

Názov Fragmenty zároveň akoby naznačoval, že táto knižka je akýsi konglomerát všetkého toho, čo v predchádzajúcich dielkach podobného charakteru (napríklad v Ekoblogoch či v Mojom vesmíre) chcelo byť, len sa to tam z rôznych príčin nedostalo. Možno je to tak trochu pravda, ale pravda je aj to, že texty vo Fragmentoch som do predchádzajúcich výberov nezaradil nie preto, lebo sú menej aktuálne, alebo preto, lebo si ich menej „považujem“, ale jednoducho preto, lebo sa mi tam z nejakého dôvodu nehodili. A navyše, čo je nespochybniteľná „pridaná hodnota“ tejto knižky, to sú nové texty, ktoré v čase vzniku jej predchodkýň ešte nejestvovali (žiaľ, do tejto poslednej spomenutej kategórie patria aj spomienky na ľudí, ktorí medzi nami pred pár mesiacmi ešte boli, ale už nie sú).

Navyše je tu aj pár textov, ktoré v nejakej mutácii už vyšli, najmä v knižke Svet na jedno použitie? My v kríze – kríza v nás. Tu som postupoval v duchu známeho: „Opakovanie matka múdrosti“.

Permanentný konflikt fragmentácie a sústredenia sa vždy na inú tému v protiklade ku hľadaniu celku, syntézy a kontinuity je akoby zrkadlom nastaveným nášmu snaženiu.

Ale nechcem tu hromadiť zbytočné slová. Všetko, čo som chcel touto knižkou plnou rôznych fragmentov povedať, nájdete na nasledujúcich stranách. A tak sa už len poďakujem všetkým, ktorí a ktoré jej pomohli na svet.“

V týchto týždňoch uverejňujeme niekoľko kapitol z tejto aktuálnej publikácie.

-red-

 

Tlačová správa na tému prípravy a schvaľovania Návrhu územného plánu Bratislavy

Zajtra, vo štvrtok 28. 9. 2006, by mali poslanci Mestského zastupiteľstva v Bratislave schvaľovať Návrh nového územného plánu Bratislavy, ktorý sa rodil dlhé roky a na dlhé roky, ba desaťročia bude, v prípade svojho schválenia, ovplyvňovať charakter a vývoj nášho hlavného mesta.

V rámci pripomienkového konania k Návrhu územného plánu obdržal bratislavský magistrát ešte v roku 2004 podrobné stanovisko Spoločnosti pre trvalo udržateľný život, ktoré obsahovalo 207 konkrétnych pripomienok a návrhov a obdobné stanovisko Voľného združenia bratislavských občianskych a ochranárskych organizácií.

Odvtedy uplynuli bezmála dva roky a napriek opakovaným urgenciám sa občania, združení vo vyššie uvedených združeniach, podobne ako mnohí ďalší obyvatelia Bratislavy, vecnej odpovede na dobre mienené podnety nedočkali. Namiesto toho boli poučení, že na väčšinu otázok a pripomienok bratislavský magistrát, ktorý je prakticky jedinou kompetentnou inštitúciou vo sfére prípravy nového územného plánu, nemôže alebo nedokáže odpovedať. Po našej niekoľkonásobnej urgencii zamietavé stanovisko mestských orgánov potvrdil aj primátor Ing. Ďurkovský.

Na to, aby občania a občianske združenia dostali odpoveď, na ktorú majú právo, nebolo dosť času a vôle, ale na to, aby sa návrh územného plánu neustále aktualizoval podľa zištných záujmov tej-ktorej záujmovej skupiny, čas i „politická vôľa“ boli. Nastala tak kuriózna situácia, že poslanci budú schvaľovať podstatne iný dokument, než bol ten, ktorý prešiel pripomienkovým konaním.

Namiesto vecnej odpovede, na ktorú máme v zmysle zákona i dobrých mravov nárok, sa stále častejšie stretávame s obvinením, že brzdením prijatia územného plánu dávame vlastne zelenú investorom a developerom, ktorí využívajú nedokonalosť doteraz platnej územnoplánovacej dokumentácie.

Inými slovami, naša snaha zvýšiť kvalitu a následná snaha dozvedieť sa vecné dôvody, prečo naše pripomienky a návrhy neboli takmer vôbec akceptované, sa dostali do polohy tých, ktorí ohrozujú ďalší úspešný rozvoj Bratislavy. Takáto reakcia v istých smeroch prekonáva reakciu prednovembrového režimu na iniciatívu Bratislava/nahlas. Nie je voči jej autorom taká reštriktívna ako pred 20 rokmi, ale je svojím spôsobom ignorantskejšia a perfídnejšia.

Pritom nejde len (ba ani hlavne) o formálnu či procesnú stránku dlhoročného sporu o podobu územného plánu, ale najmä o jeho obsahovú stránku, o ktorej sa stručne píše v liste, ktorý v týchto dňoch dostali všetci poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva a ktorý tvorí, spolu s ďalšími dokumentmi, prílohu tejto tlačovej správy.

S pozdravom

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

predseda STUŽ/SR (Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, geoghuba@savba.sk)

 

Kľúčové slová: