Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Fragmenty: Návrh ÚP hl. m. Bratislavy

V týchto dňoch vychádza nová publikácia Mikuláša Maňa Hubu s názvom Fragmenty. Vznik knižky zdôvodňuje jej autor takto:

„Prečo Fragmenty?

Ako už názov napovedá, rozhodne nejde o žiadnu klasickú monografiu. Aj keď minimálne dve veci majú všetky texty v tejto knižke spoločné: autora a väzbu na prírodu, na krajinu, na životné prostredie, na veci verejné, na udržateľnosť, ale ešte častejšie na neudržateľnosť nášho spôsobu života.

Názov Fragmenty zároveň akoby naznačoval, že táto knižka je akýsi konglomerát všetkého toho, čo v predchádzajúcich dielkach podobného charakteru (napríklad v Ekoblogoch či v Mojom vesmíre) chcelo byť, len sa to tam z rôznych príčin nedostalo. Možno je to tak trochu pravda, ale pravda je aj to, že texty vo Fragmentoch som do predchádzajúcich výberov nezaradil nie preto, lebo sú menej aktuálne, alebo preto, lebo si ich menej „považujem“, ale jednoducho preto, lebo sa mi tam z nejakého dôvodu nehodili. A navyše, čo je nespochybniteľná „pridaná hodnota“ tejto knižky, to sú nové texty, ktoré v čase vzniku jej predchodkýň ešte nejestvovali (žiaľ, do tejto poslednej spomenutej kategórie patria aj spomienky na ľudí, ktorí medzi nami pred pár mesiacmi ešte boli, ale už nie sú).

Navyše je tu aj pár textov, ktoré v nejakej mutácii už vyšli, najmä v knižke Svet na jedno použitie? My v kríze – kríza v nás. Tu som postupoval v duchu známeho: „Opakovanie matka múdrosti“.

Permanentný konflikt fragmentácie a sústredenia sa vždy na inú tému v protiklade ku hľadaniu celku, syntézy a kontinuity je akoby zrkadlom nastaveným nášmu snaženiu.

Ale nechcem tu hromadiť zbytočné slová. Všetko, čo som chcel touto knižkou plnou rôznych fragmentov povedať, nájdete na nasledujúcich stranách. A tak sa už len poďakujem všetkým, ktorí a ktoré jej pomohli na svet.“

V týchto týždňoch uverejňujeme niekoľko kapitol z tejto aktuálnej publikácie.

-red-

 

Bratislava 13. 12. 2004

Vec: Návrh ÚP hl. m. SR Bratislavy – pripomienky adresované BA magistrátu

V prílohe Vám zasielame pripomienky k Návrhu územného plánu hl. mesta SR Bratislavy (ÚPN) – textová časť.

Bratislava veľmi potrebuje nový územný plán, ktorý by nekládol dôraz na rast mesta v kvantitatívnom, ale v kvalitatívnom zmysle. Potrebuje nový územný plán, ktorý by jednoznačne zabezpečil preferenciu verejnej dopravy pred živelným rozvojom individuálnej automobilovej dopravy a vťahovaním nežiaducich druhov dopravy do vnútornej časti mesta. Potrebuje nový územný plán, ktorý by zamedzil anarchiu vo výstavbe (čo sa týka jej funkcie, lokalizácie, architektonicko-urbanistického riešenia, podlažnosti, vzťahu k okolitému prostrediu). Potrebuje nový územný plán, ktorý by bol prekážkou ďalšieho znehodnocovania systému ekologickej stability, a najmä jej chrbtovej kosti: masívu Karpát a biokoridoru pozdĺž Dunaja a jeho ramien. Potrebuje nový územný plán, ktorý by povedal jasné „Nie!“ genocíde mestskej zelene, likvidácii charakterotvorného pásu vinohradov, nezodpovednému záberu ornej pôdy, ale aj nerešpektovaniu takých kultúrnych, duchovných, estetických a identifikačných atribútov, ako sú tvár, duch a silueta mesta, mestské parky a záhrady, príjemné zákutia, výhľadové miesta, výhľadové kužele a iné. Potrebuje nový územný plán, ktorý by neumožnil ďalšie prehlbovanie disproporcií medzi preťaženým Starým mestom a monofunkčnými i monotónnymi sídliskami. Potrebuje nový územný plán, ktorý by smeroval k ozdraveniu, poľudšteniu, skrášleniu a ukľudneniu mestského organizmu.

Súhrnne konštatujeme, že Návrh ÚP takéto očakávania nespĺňa. Aj keď obsahuje viacero pozitívnych zámerov, celkovo nezodpovedá Hlavným cieľom riešenia, ktoré sú uvedené v jeho úvode a vo viacerých bodoch ani záväznej časti ÚP VÚC Bratislavského kraja. Nie je zárukou realizácie princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja, zásadného zlepšenia kvality životného prostredia, dôsledného rešpektovania prírodných a kultúrnych hodnôt, humanizácie prostredia, zlepšenia celkovej atmosféry, obývateľnosti a vyváženosti mesta ani zlepšenia kvality života jeho obyvateľov.

Sme sklamaní z toho, že tvorcovia ÚP neprejavili dostatočný záujem o názory, túžby, predstavy a očakávania občanov. Málo zohľadnili závery procesu SEA a v minimálnej miere akceptovali zásadné pripomienky k Stratégii mesta i ku Konceptu riešenia ÚP.

Navrhujeme Návrh ÚP urýchlene prepracovať v intenciách vyššie uvedeného. Veríme, že Vám pri tom pomôžu naše návrhy a pripomienky, obsiahnuté v prílohe.

S pozdravom

Mikuláš Huba

 

Príloha: Pripomienky VZBOOO s podporou ďalších MVO v SR – 15 s.

Kľúčové slová: