Envirostratégia 2030: Kritické poďakovanie

Vláda schválila 27. 2. 2019 Stratégiu environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 - Zelenšie Slovensko (tzv. Envirostratégiu 2030) - strategický dokument zameraný na ochranu životného prostredia. Stratégiu pripravil Inštitút environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia. Viacerí členovia a členky S-O-S hodnotia tento dokument rôzne - vítajú síce jeho schválenie ako krok správnym smerom, ale zároveň poukazujú na jeho mnohé nedostatky, resp. rezervy, ktoré bude potrebné čím skôr doriešiť. Upozorňujú najmä na nutnosť realizovať aj ostatné potrebné aktivity v praxi - akčné plány jednotlivých sektorov, čiastkové ciele a i.

Stanoviská k dokumentu:

► Stanovisko Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) - Ing. Daniel Lešinský, PhD. (zakl. člen S-O-S), Ing. Miloš Veverka, PhD.

Stanovisko Inštitútu vodnej politiky - RNDr. Elena Fatulová (zakl. členka S-O-S)

Stanovisko prof. RNDr. Mikuláša Hubu, CSc. (iniciátor a zakl. člen S-O-S)

► Základné ciele Envirostratégie 2030 - spracoval Mgr. Imrich Vozár (zakl. člen S-O-S, Via Iuris)

- - - -

Na ďakovný e-mail ministra životného prostredia ohľadom prípravy Envirostratégie 2030 kriticky reagoval zakladajúci člen S-O-S, ekológ Ing. Ján Topercer, CSc., ktorý upozornil na širšie súvislosti, najmä vo vzťahu k ochrane prírody na Slovensku:

Dňa 21.3.2019 o 11:55 Jano Topercer napísal:

Milý pán minister,

ďakujem za Váš ďakovný e-mail, hoci neviem, čím som si ho zaslúžil. Na príprave Vašej envirostratégie som sa nepodieľal ani priamo, a ak nehľadím na pár mojich nepriznane použitých prác, tak ani nepriamo, a to zámerne. Publikované aj nepublikované vedecké poznatky a viac ako 30 rokov praxe s rôznymi environmentálnymi, biodiverzitnými a i. stratégiami, koncepciami, akčnými plánmi a pod. žánrami v podmienkach (post)komunisticko-oligarchickej SR mi ukazujú, že ich merateľný vplyv na rozhodovanie a výkon orgánov verejnej správy je menší ako malý a neúmerný úsiliu a prostriedkom venovaným ich príprave a PR.

Omnoho viac ako ďakovné e-maily by som od Vás privítal vecné odpovede na viaceré moje konkrétne podnety adresované aj priamo Vám (napr. zo 16. 6. 2016 alebo 6. 10. 2018), ktoré stále neprichádzajú. A predovšetkým - stále neprichádza informované, konzistentné a účinné ROZHODOVANIE a KONANIE v týchto a mnohých iných veciach. Primnohé orgány a organizácie v rezorte MŽP SR stále príliš často NEKONAJÚ, NEVYMÁHAJÚ platné zákony a NEUPLATŇUJÚ dostupné vedecké poznanie v PRAXI. Vrátili sa k normalizačným vzorcom správania, spoliehajú sa na novinárov, nezávislých vedcov a mimovládky, na problémy reagujú polohami mŕtvych chrobákov, vyhýbaním či cúvaním, rozpoltenou rezignovanosťou, sebaprezentačnými, kompenzačnými až vytesňovacími PR statusmi na sociálnych sieťach a pod. odpútavkami pozornosti verejnosti. A ešte chronickým nedostatkom poctivej (seba)reflexie príčin tohto už najmenej 12 rokov trvajúceho nepriaznivého "stavu zachovania" ochrany prírody a ŽP.

Žiaľ, aj vo Vašej envirostratégii nachádzam len málo dôvodov veriť, že by sa tieto dlhodobo asi najstrategickejšie problémy slovenskej ochrany prírody a ŽP mohli začať účinne riešiť (pozrite napr. https://www.aktuality.sk/clanok/673479/envirostrategia-ma-vela-slabin-na-ochranu-lesov-si-este-pockame/). Zvlášť v režime, v ktorom sa spolu s tým stalinským "kádre rozhodujú o všetkom" až nechcene kúzelne napĺňa aj volebné motto Vášho straníckeho šéfa, že "harakter rozchoduje".

Napriek všetkej kritike Vám i rezortu prajem čo najviac konkrétnych výsledkov v prospech slovenskej i európskej prírody a krajiny.

S pozdravom
Ján Topercer
samostatný vedecký pracovník - ekológ
Botanická záhrada UK, pracovisko Blatnica

po 4. 3. 2019 o 15:17 Minister napísal:

Milá členka, milý člen
pracovnej skupiny Envirostratégie 2030

dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za Váš čas, Vaše nápady a celkový prístup pri tvorbe Envirostratégie 2030. Osobne si to veľmi vážim.
Od chvíle, kedy sme oznámili, že chceme novú envirostratégiu, čelili sme aj skeptickým hlasom, ktoré vraveli, že si len vylámeme zuby. Pretože vraj nedokážeme nájsť zhodu v dlho neriešených otázkach, nedokážeme za jeden stôl posadiť neraz veľmi odlišné postoje a už vôbec ich za jedným stolom nedokážeme udržať. A keby aj, tak sa nám výsledok nepodarí presadiť. Opak sa ukázal pravdou.
Vláda 27. februára 2019 Envirostratégiu 2030 schválila. Podarilo sa nám pripraviť a presadiť veľkú vec. A navyše sme ju pripravili spôsobom, ktorý nie je na Slovensku bežný. Úzkou spoluprácou vládneho, neziskového, súkromného sektora a širokej verejnosti.
Viem, práce neboli jednoduché. Ani v pracovných skupinách, ani počas medzirezortného pripomienkového konania, ani počas rokovaní na najvyššej úrovni rezortov.
Avšak spoločnými silami sa nám podarilo dať veľmi silný mandát ochrane životného prostredia. A nielen pre jedno volebné obdobie, ale pre najbližších 11 rokov. Stanovili sme efektívne ciele nielen pre jeden rezort, ale pre celú vládu.
Teraz prichádza obdobie, kedy jednotlivé úlohy musíme začať plniť. No vďaka schválenej Envirostratégii 2030, tým dvom rokom ťažkej práce sa máme o čo oprieť. A za to patrí moja osobná vďaka každému, kto sa na prácach na nej podieľal.

S pozdravom
László Sólymos
Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia