Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ekoblog č. 17 (kapitola Mesto): Bratislavské stromy po štvrťstoročí

2_matus_zajac_

Milé čitateľky a milí čitatelia webovej stránky Obyčajných ochranárov,

pri príležitosti blížiacej sa šesťdesiatky mi napadlo zostaviť a vydať knižku 60 ekoblogov. Keďže nevýjde skôr, ako na budúci rok, oslovil som správcu nášho webu, Riša Medala, že by sme mohli každý týždeň jeden z “ekoblogov” zavesiť na náš web a tým upútať Vašu pozornosť na to, čo chystáme.
Blogy vznikli v rokoch 2006 – 2011, teda v poslednom období pred mojím návratom do parlamentu.
Niektoré neboli dosiaľ publikované, niektoré publikované boli, ale v skrátenej či inak modifikovanej podobe.
Pre lepšiu orientáciu ich budeme číslovať a uvádzať aj kapitolu, do ktorej budú v knižke zaradené.
O ilustrácie som požiadal ďalšieho takmer šesťdesiatnika, Fera Guldana, takže texty občas spestria jeho nenapodobiteľné kresby.
Budem rád, ak týmto mojim krátkym textom venujete pár minút času a teším na Vaše prípadné ohlasy.

S pozdravom

Maňo Huba

*************************************************************************************************

mh03

Bratislavské stromy po štvrťstoročí

Listom zo dňa 5.7.1982 si riaditeľ Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, Milan Moncoľ u Základnej organizácie SZOPK č. 6 objednal vykonanie podrobnej inventarizácie stromov na území bratislavského Starého Mesta. Tieto boli vytypované na základe rekognoskačného prieskumu na vyhlásenie za chránenú prírodnú pamiatku podľa Zák. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody. Inventarizácia pozostávala zo zamerania polohy, výšky, šírky koruny a obvodu kmeňa stromu, určenia sadovníckej hodnoty stromu podľa zaužívaného bodovania a stručného popisu stromu. Ďalej sa požadovalo vyfotografovanie stromu, overenie platnosti údajov o majiteľovi (užívateľovi) z evidencie nehnuteľností a porovnanie so skutkovým stavom. Napokon bolo treba vyplniť registračnú kartu formátu A4 pre každý strom. Objednaná práca mala byť honorovaná.
Išlo o dendrologicky hodnotné, staré, výskytom ojedinelé, pamätné, alebo inak cenné stromy, skupiny stromov, prípadne celé porasty.
Inventarizácia týchto významných prírodno-kultúrnych hodnôt centrálnej časti Bratislavy prebiehala v rokoch 1982 – 1983. Postupne sme podrobne zdokumentovali viac ako 1200 stromov na viac ako 190 lokalitách.
Táto práca so starými stromami nás priviedla k novým pohľadom na mestskú zeleň a jej problémy. Zažili sme pri nej veľa milých stretnutí. Nielen so stromami, ale aj s ľuďmi, ktorých osudy sú zviazané s osudmi starých stromov. Mali sme možnosť porovnávať stav verejnej zelene so zdravotným stavom stromov v súkromných záhradách. Podarilo sa nám dostať aj do neznámych, verejnosti neprístupných zákutí starých, romantických záhrad v centre Bratislavy i na jeho obvode. Ale nemálo bolo žiaľ aj stretnutí smutných – so stromami chorými a umierajúcimi, alebo s miestami, kde sme strom uvedený v predbežnom zozname, hľadali už márne.
Na inventarizačných prácach sa zúčastnilo 12 našich členov. Napriek oficiálnemu finančnému ohodnoteniu celej práce vo výške niekoľko desiatok tisíc vtedajších korún československých a ponuke objednávateľa nám ich previesť na účet, sme sa rozhodli urobiť túto zaujímavú robotu bezplatne – na počesť 5. výročia založenia Sekcie na ochranu ľudovej architektúry a je zázemia. Podrobný článok o celej akcii priniesol v marci 1983 denník Smena.
Pre mňa, ako vtedajšieho predsedu ZO, to bola aj prestížna záležitosť, takže som celej akcii venoval dosť veľa času a energie. Vari prvý raz v živote sa v roli bratislavského ochranára predstavil Peter Tatár. Nemálo pomohli Kajo a Danka Fröhlichovci, Peter Klučka, Pavel Šremer, Maruška Papšíková, Marta Pichová, Gaba Kaliská, Marko Huba a ďalší. Ale asi najviac sa snažila istá Katka Chlebáková. O pár rokov neskôr sa „reinkarnovala“ do podoby Ing. Kataríny Šimončičovej, najznámejšej bojovníčky za záchranu bratislavskej zelene.
S odstupom času možno len konštatovať, že je tragédiou, ako málo z tých cenných stromov, ktoré sme pred štvrťstoročím podrobne inventarizovali, a ktoré boli následne vyhlásené za chránené, sa dožilo dnešných dní. Po poslednom marcovom víkende roku 2008 - teda 25 rokov Po... - ich bude ešte menej.
Žijeme v zvláštnej dobe, v zvláštnom meste a medzi zvláštnymi ľuďmi. Inak by sa to nemohlo stať.

júl 2008