Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Diskusné fórum o vode pri príležitosti Svetového dňa vody - ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Dňa 24. 3. sa v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku (IK EP) konalo z iniciatívy predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláša Hubu Diskusné fórum o vode s názvom "Voda - Európska únia - Slovensko: Perspektívy a riziká". Po Mikulášovi Hubovi a riaditeľovi IK EP Robertovi Hajšelovi vystúpil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý informoval o európskej iniciatíve občanov a občianok Právo na vodu (Right2Water). Uviedol aj stanovisko Komisie k tejto prvej úspešnej iniciatíve a v ňom zdôraznený základný princíp vodnej politiky: Voda je “verejný statok, ktorý pre všetkých občanov Únie predstavuje základnú hodnotu“ - nie je teda tovarom, nevzťahujú sa na ňu pravidlá voľného trhu. V ďalšej diskusii vystúpili europoslanci/europoslankyne Anna Záborská, Jaroslav Paška, Monika Flašíková-Beňová a Vladimír Maňka a štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz.

V druhej časti fóra odzneli dve odborné prezentácie, na záver ktorých ich autorky predniesli nasledujúce odporúčania:

1.   Ako napĺňa Rámcovú smernicu o vode Slovenská republika? RNDr. Elena Fatulová (Global Water Partnership Slovensko):

 • Presadiť zmenu vodnej politiky:

* Otvoriť komunikáciu s verejnosťou

* Zjednotiť vodnú politiku - deklarovanú vodnú politiku realizovať v praxi  a odstrániť formálnosť procesov implementácie Rámcovej smernice o vode

 • Skvalitniť legislatívne prostredie:

* Nový vodný zákon pripraviť so systematickou účasťou verejnosti

 • Pripraviť reálne plány manažmentu povodí:

* Kriticky zhodnotiť súčasný stav implementácie Rámcovej smernice o vode, prijať opatrenia na nápravu, sprístupniť verejnosti stanovisko EK

* Aktívne zapojiť verejnosť cez projekty Dunajskej stratégie v rámci programovacieho obdobia 2014-2020

 • Prepojiť prípravu plánov manažmentu povodí s riešením rizík:

* Povodní – plán manažmentu povodňových rizík

* Sucha – plán manažmentu sucha

* Klimatických zmien

 • Prehodnotiť prebiehajúce programy z hľadiska dodržiavania Rámcovej smernice o vode:

* Program výstavby malých vodných elektrární!

 • Prípadný vývoz vody podmieniť:

* Plným rešpektovaním Rámcovej smernice o vode a Ústavy SR

* Preukázaním dostatočného množstva vody pre potreby SR vrátane vodných a suchozemských ekosystémov so zohľadnením výskytu sucha a klimatickej zmeny

* Preukázaním verejného záujmu.

2.   Operačný program Kvalita životného prostredia z pohľadu miestnych komunít: príležitosti a výzvy, Ing. Martina B. Paulíková (Združenie Slatinka):

Pozitívne prvky v OP KŽP:

* podporujeme opatrenia a prvky zelenej infraštruktúry (aj mimo chránených území) a odklon od sivej infraštruktúry; tieto opatrenia a prvky je potrebné realizovať v intraviláne aj extraviláne

Odporúčania na zmeny v OP KŽP:

 • jasnejšie vymedziť podmienky pre opatrenia, aby nešli proti sebe (napr. rozpor medzi opatrením „vytváranie podmienok na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, odstraňovanie bariér vo vodných tokoch a ich realizácia za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb“ (v rámci zabezpečovania záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vodách) a opatrením „výstavba zariadení na využitie vodnej energie - podpora výstavby MVE“)
 • doplniť konkrétne opatrenia na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, najmä preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, mimo vodných tokov v extraviláne
 • podporovať a preferovať vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – vytváranie bioretenčných systémov na zadržiavanie a znovupoužívanie zrážkovej vody, zelené strechy a strešné vodoholdingy, vsakovacie pásy, infiltračné priekopy a pod. (v rámci zmiernenia negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, najmä preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami)
 • opustiť princíp štátneho centralizmu (dôvodom nemôže byť ani výhľad rýchlejšieho čerpania, lepšej kontroly a pod., pretože sa stráca efektivita a spoluzodpovednosť ) „My vieme, čo potrebujete, a počkajte, kedy to urobíme namiesto vás.“
 • dať miestnym komunitám možnosť získať financie na malé projekty
 • brať vážne stanoviská Európskej komisie (resp. jednotlivých DG) a realizovať ich odporúčania
 • v súlade so stanoviskom EK z 22. 7. 2013 podporovať a preferovať preventívne protipovodňové opatrenia, ktoré vytvárajú synergie s vykonávaním Rámcovej smernice o vode – napr. posilnenie ekosystémov na základe prispôsobenia sa, obnova záplavových oblastí, zalesňovanie alebo obnova mokradí
 • odmietnuť a nerealizovať zastarané projekty, ktoré nie sú v súlade so súčasnými stratégiami na ochranu klímy – napr. kontroverzné VD Slatinka a Tichý Potok; nerealizovať ani prípravné práce týchto projektov, a to aj mimo OP KŽP – napr. masívne výruby drevín
 • nepodporovať zásahy do biotopov európskeho a národného významu (napr. pri plánovanom výrube drevín pre VD Slatinka)

 

Dôležité informácie:

Európska komisia prijala v ostatných dvoch rokoch dva významné koncepčné dokumenty rozširujúce poznanie a implementáciu Rámcovej smernice o vode, ako aj Smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík:

-       Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy (2012)

-       Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy (2013)

Vláda SR schválila 27. 8. 2010 uznesením č. 556/2010 koncepčný materiál Princípy, zásady a rámcové podmienky pre zabezpečenie prevencie pred povodňami, znižovanie povodňových rizík, rizík sucha, ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm a integrovaného manažmentu povodí, ktorý v celom rozsahu rozpracúva vyššie uvedené dokumenty Európskej komisie.

Informácie o zelenej infraštruktúre z DG Enviro

Prezentácie z workshopu Ekosystémové služby a zelená infraštruktúra

Ďalšie návrhy, odporúčania a výzvy, ktoré organizátori dostali písomnou/elektronickou formou, pripájame.

Výstupy z diskusného fóra nájdete na:

- tlačová správa: http://www.obycajniochranari.sk/europski-obcania-sa-aktivizuju-voda-nie-je-tovar/

- vystúpenie Mikuláša Hubu: http://www.obycajniochranari.sk/mikulas-huba-slovo-na-uvod-k-diskusnemu-foru-o-vode/

- vystúpenie Maroša Šefčoviča: http://www.obycajniochranari.sk/maros-sefcovic-podpredseda-europskej-komisie-prezentacia-europskej-iniciativy-obcanov-pravo-na-vodu-right2water/

- prezentácia Eleny Fatulovej (Rámcová smernica o vode): http://www.obycajniochranari.sk/elena-fatulova-ako-naplna-ramcovu-smernicu-o-vode-slovenska-republika/

- prezentácia Martiny B. Paulíkovej (Operačný program Kvalita životného prostredia): http://www.obycajniochranari.sk/martina-b-paulikova-op-kvalita-zivotneho-prostredia-z-pohladu-miestnych-komunit-prilezitosti-a-vyzvy/

- pozitívna reakcia Komisie na prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov a občianok: http://www.obycajniochranari.sk/pozitivna-reakcia-komisie-na-prvu-uspesnu-europsku-iniciativu-obcanov/

- výzva ku Dňu vody: http://www.obycajniochranari.sk/vyzva-ku-dnu-vody/

- program: http://www.obycajniochranari.sk/diskusne-forum-o-vode-program/

- fotogaléria: http://www.obycajniochranari.sk/fotogaleria-z-diskusneho-fora-o-vode/

- Návrh systémových opatrení Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR (spracovaný v marci 2012 Ing. Martinom Kováčom, splnomocnencom Vlády SR): Navrh_system_opatreni_Program_revit

15. 4. 2014