Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Diaľnica D1: Čo je ekologické, je aj ekonomické

Vláda presadzuje najhorší z možných variantov D1 za každú cenu

Bratislava, 11. 12. 2012 (NR SR) – Poslanci NR SR Mikuláš Huba a Martin Fecko spolu s nezávislými expertmi Jánom Snopkom (dopravné inžinierstvo), Jánom Topercerom a Jozefom Ridzoňom (obaja ekológia a environmentalistika) varujú, že vláda, ministerstvo dopravy (MDVRR) a ministerstvo životného prostredia (MŽP) opätovne presadzujú najhorší z možných variantov výstavby diaľnice D1 v úseku Turany?Hubová – povrchový variant – metódou „za každú cenu“. Obchádza sa pritom zásadná skutočnosť, že ochrana prírody nie je jediným argumentom proti tomuto variantu. Zamlčiava sa napr. fakt, že tunelový variant je kratší a podľa niektorých nezávislých expertíz i významne lacnejší. Ignorujú sa aj ďalšie ohrozené hodnoty: dopravnobezpečnostné, zdravotno-hygienické, environmentálne, krajinárske či estetické  (D1_pril_1_zakladne_argumenty).

Nezávislí experti a mimovládne organizácie presadzujú tunelový variant diaľnice ako prírodne, ekonomicky, environmentálne a krajinársky šetrnejší a oveľa vhodnejší aj z hľadiska bezpečnosti dopravy. Na tlačovke prezentovali ekonomické argumenty v prospech tunelového variantu. Pozornosť zamerali aj na technickú stránku povrchového (tzv. úžinového) variantu, hlavne na bezpečnosť a bezkolíznosť dopravnej prevádzky. Prezentované závažné pripomienky týkajúce sa ekonomických nákladov a prevádzkových rizík v zimnom období zostavila Iniciatíva nezávislých konzultačných inžinierov a geológov  (D1_pril_2_ekonomika_bezpecost_vyzva).

„Z analýzy priameho slnečného svitu vyplýva, že v kritickom zimnom období od 5. novembra do 10. februára bude tento úsek diaľnice bez priameho slnečného žiarenia a tým sa zvýši tvorba rozsiahlej námrazy na diaľničných mostoch. Následkom bude zníženie bezpečnosti dopravy a zvýšenie rizika kolízií,“ upozorňuje Ján Snopko*1. „Povrchový variant je navyše aj neporovnateľne drahší: priemerná cena jeho výstavby je 51 565 € za 1 meter diaľnice. Po započítaní ceny zmierňujúcich prírodo-ochranných opatrení a sanácie Kraľovianskeho zosuvu bude výsledná cena povrchového variantu v priemere 60 400 € /1 m! Naproti tomu cena za 1 meter pri tunelovom variante je iba 44 000 €, teda o štvrtinu (27 %) lacnejšia. Celková úspora nákladov pri tunelovom variante by bola 315 miliónov €! Povrchový variant je teda dlhší, drahší a časovo rovnako náročný,“ dodáva Ing. Snopko.

Podľa poslancov a expertov je stanovisko ministerstiev o ekologicko-environmentálnej nezávadnosti povrchového variantu diaľnice D1 na úseku Turany?Hubová neakceptovateľné. Diskusiu o D1 preto prenesú na pôdu Európskeho parlamentu a obrátia sa aj na ďalšie relevantné inštitúcie. Vláde adresujú výzvu, aby pri rozhodovaní popri ochrane prírody a environmentálnych aspektoch s plnou vážnosťou zohľadnila ekonomiku, bezpečnosť a bezkolíznosť budúcej premávky na tomto úseku D1.

„Štátne inštitúcie verejnosti podsúvajú, že to ochranári navrhujú nejaký nový variant. Pravda je presne opačná. Od začiatku podporujeme variant pôvodne odporúčaný MŽP SR v regulárnom procese EIA,“ uvádza na pravú mieru tvrdenia ministerstiev ekológ Ján Topercer. „Naopak, druhá strana prišla bez solídnej argumentácie s úplne iným variantom, ktorý neprešiel procesom EIA. Napriek tomu sa začali počas prvej vlády Roberta Fica realizovať devastačné tzv. prípravné práce, opäť metódou narýchlo a za každú cenu, vrátane poškodenia vzácnych biotopov (rašelinisko, sutinové lesy, Váh a i.).“ Tento postup je v priamom rozpore s prísľubom eurokomisára Janeza Potočnika, ktorý dal na stretnutí so zástupcami environmentálnych mimovládnych organizácií na MŽP SR v januári t. r., že Komisia bude trvať na tom, aby bol (rovnocenne) posúdený aj tunelový variant  (D1_pril_3_Potocnik_EMVO).

„Konštatovanie, že povrchový variant nebude mať významne negatívny vplyv na územia Natury 2000, je úplne scestné a ľahko vyvrátiteľné (Rojkovské rašelinisko),“ dopĺňa poslanec Martin Fecko. „Neprijateľné sú aj tvrdenia, že ide v prvom rade o problém Slovenska. Popierajú fakt, že Natura 2000 je o európskych, a nielen národných či lokálnych hodnotách.“

Ochranári navyše varujú, že prípad je veľmi nebezpečným precedensom. „V procese EIA sa do roku 2002 mohli k trasovaniu vyjadriť obce aj verejnosť. To, že nakoniec sa má realizovať iná trasa, ako vzišla z procesu posudzovania vplyvov, vyvolá obavy verejnosti aj pri ďalších citlivo vnímaných projektoch. Ako môžu mať napríklad ľudia z Oravy istotu, že napriek odporučeniu výstavby variantu rýchlostnej cesty R3, ktorá tunelmi obíde Dolný Kubín, sa o pár rokov nezmení trasovanie tejto cesty obdobne ako v prípade D1 – a R3 povedie popri centre mesta? Ako je to možné urobiť sa práve ukazuje na diaľnici D1. Vzniká tak možnosť veľmi voľného výkladu procesu EIA, v ktorom záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia nemá skoro žiadnu váhu,“ vysvetľuje environmentalista Jozef Ridzoň. Aj kvôli nebezpečnosti tohto precedensu ochranári vyvinú iniciatívu na opätovne preskúmanie tohto rozhodnutia v Bruseli.

Štátom i EÚ platená mediálna propagandistická kampaň za povrchový variant je škandál z hľadiska neoprávneného použitia verejných zdrojov. Navyše, takáto PR kampaň je nepriamym dôkazom toho, že vláda a ministerstvá propagujú niečo pokútne a nedostatočne zdôvodnené v štandardnej diskusii,“ hovorí poslanec Mikuláš Huba. Podľa neho svoj podiel viny na súčasnom stave majú obe kľúčové ministerstvá i vláda ako celok. MDVRR preto, lebo doslova za každú cenu presadzuje variant proti ľudom (násilné vyvlastňovanie a pod.) i proti prírode a krajine. MŽP zas rezignovalo na svoju povinnosť obhajovať prírodné, krajinné a environmentálne hodnoty a poprelo výsledky regulárneho procesu EIA, ktorý odporučil tunelový variant  (D1_pril_4_Dialnica_za_kazdu_cenu).

Pre zapracovanie zmierňujúcich  opatrení podmienených štúdiou Dr. Rotha*2 sa začiatok realizácie D1 odsúva až na rok 2015! Stále tak zostáva dostatočný časový priestor na prípravu jedného z dvoch možných tunelových variantov D1, ktoré sú finančne menej náročné.

Poslanci, MVO a experti budú ďalej pozorne sledovať kompetentných, ako budú niesť zodpovednosť za ďalší osud Rojkovského rašeliniska, sutinových lesov na severných svahoch Kopy, jadrových biotopov medveďa, rysa, vydry, hlavátky a ďalších predmetov ochrany prírody, ako budú chrániť unikátny krajinársky charakter Kraľovianskej úžiny na sútoku Váhu a Oravy a na styku dvoch národných parkov, ako aj životné prostredie  a kvalitu života miestnych obyvateľov. Zároveň sa budú ďalej usilovať o to, aby Slovenská republika napĺňala svoje záväzky – ochraňovala ohrozenú prírodu a krajinu, a súčasne neplytvala verejnými financiami (navyše, v hlbokej ekonomickej kríze).

 

Pozn.:

*1 Podobný kritický úsek bez priameho slnečného svitu je na diaľnici D1 Praha-Brno, čo má za následok vysokú dopravnú nehodovosť.

*2 Tzv. dodatočné dobrovoľné hodnotenie vplyvov na lokality sústavy Natura 2000, vypracované kolektívom RNDr. Pavla Rotha, CSc. v júli 2012 a verejne prerokované 15. augusta 2012

 

Ďalšie informácie: