Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

ĎalEKOhľad - časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu

 V Trenčíne 11. novembra 2014

            Vážený pán poslanec/vážená pani poslankyňa Národnej rady SR,

dovoľujem si Vám zaslať jubilejné 30. číslo ĎalEKOhľadu, časopisu pre environmentálnu výchovu a filozofiu. Každé doteraz vydané číslo časopisu bolo vždy zdarma distribuované na všetky slovenské základné a stredné školy. Toto číslo je výročné, bilančné a – myslím si – výstižne dokumentuje dlhoročné pôsobenie mimovládnych organizácií v sektore vzdelávania, v odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania (EVV) na materských, základných a stredných školách, ako aj ich pozoruhodné výsledky.

Napriek tomu, žiaľ, treba konštatovať, že štát za posledných desať rokov adekvátne nevyužíval a nevyužil tento vysoko odborný potenciál vzdelávacích environmentálnych mimovládnych organizácií – na škodu všetkých strán, najmä však na úkor ďalšieho zdokonaľovania systému environmentálnej výchovy a vzdelávania v školách SR, ako aj na úkor aktualizácie obsahu EVV.

            Dovoľujem si Vás v tejto súvislosti požiadať o krátke odpovede na štyri otázky: (odpovede zverejníme v ďalšom, predvianočnom vydaní časopisu ĎalEKOhľad a/alebo na webovej stránke www.spirala.sk)

1. Ako vnímate dôležitosť environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách? (prosím podčiarknite)

veľmi dôležitá            viac dôležitá              menej dôležitá                 vôbec nie je dôležitá

Prípadný komentár:

2. Myslíte si, že súčasný stav a systém environmentálnej výchovy a vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách je:

nedostatočný                                    dostatočný                            nadbytočný

a jeho financovanie zo strany štátu je:

nedostatočné                                   dostatočné                            nadbytočné?

Prípadný komentár:

3. Z pohľadu aktuálnych potrieb súčasného Slovenska, Európy i sveta:

Aká téma by podľa Vášho názoru mala byť kľúčová v školskom environmentálnom vzdelávaní?

Aká cieľová hodnota, aký postoj, aký výchovný cieľ by mali byť kľúčové v školskej environmentálnej výchove?

Alebo inak: ČO v prvom rade by mal/a vedieť a AKÝ/AKÁ by mal/a byť absolvent/ka školského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania po skončení povinnej školskej dochádzky?

4. Vo výchove a vzdelávaní všeobecne majú nezastupiteľnú úlohu vzory a ich správanie. Nielen rodičia, pedagógovia, ale aj známe osobnosti z oblasti politiky, kultúry, športu. Dovoľujeme si Vás – ako známu a mienkotvornú osobnosť – požiadať o Váš názor/námet/nápad, čím by sa mohla stať Národná rada SR ako inštitúcia vzorom pre iné slovenské inštitúcie – školy, škôlky, školské jedálne – v oblasti environmentálnej prevádzky inštitúcie, čím by sa účinne dala znížiť “ekologická stopa” prevádzky NR SR.

A či ste ochotný/ochotná tento nápad/námet pomôcť zrealizovať.

(Pre zaujímavosť - už aj na Slovensku jestvujú úrady a inštitúcie, riadiace sa princípmi tzv. zeleného úradovania alebo zeleného obstarávania, vo väčšej miere sa však dajú nájsť v Českej republike, v Rakúsku, Nemecku...)

Uvedené otázky si Vám dovoľujeme zaslať aj na Váš poslanecký e-mail – pre jednoduchšiu komunikáciu a možnosť odpovedať na naše otázky v elektronickej forme na spätnú adresu: medal@changenet.sk.

Veľmi pekne Vám  vopred ďakujem a verím, že nebudete považovať čas na prelistovanie časopisu ĎalEKOhľad a na stručné odpovede na naše otázky za stratený.

S úctou

Mgr. Richard Medal, predseda Špirály, www.spirala.sk