Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

"Bratislava otvorene" u predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

V utorok (24.4.2012) prijal predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba zástupcov Iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) na ich žiadosť.

Počas rokovania na pôde výboru zástupcovia iniciatívy informovali o neúnosnej situácii v ochrane pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva ako aj v územnom plánovaní a výstavbe na príklade Bratislavy. Predsedu jedného z vecne príslušných parlamentných výborov upozornili na to, že súčasná právna úprava vo sfére územného plánovania, stavebného poriadku a pamiatkovej starostlivosti, ako aj slabá vymáhateľnosť práva v tejto oblasti spolu s nedôslednosťou a pasivitou kompetentných prispievajú významnou mierou k devastácii pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva, neoprávnenému záberu verejných priestorov, likvidácii verejnej zelene, nerešpektovaniu územných plánov a vzniku čiernych stavieb. Zástupcovia BAO prezentovali aj svoje odporúčania, v ktorých oblastiach by sa príslušné právne normy mali zmeniť a požiadali o pomoc pri realizácii svojich požiadaviek.

Predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ocenil záujem a angažovanosť občianskych aktivistov pôsobiacich v rámci Iniciatívy Bratislave otvorene a podobných občianskych iniciatívach na území Bratislavy i v iných častiach Slovenska.

Konštatoval názorovú zhodu s aktivistami na témy, o ktorých spolu hovorili, uviedol, že bude o diskutovaných problémoch, predložených požiadavkách a návrhoch opatrení informovať na najbližšej schôdzi výboru a za seba im sľúbil, že sa bude zasadzovať za také legislatívne a organizačné zmeny, ktoré zlepšia súčasnú neúnosnú situáciu v oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, územného plánovania a stavebného poriadku.