Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Ako sa plní program vlády vo sfére pôdohospodárstva a rozvoja vidieka?

Vec: Interpelácia člena vlády                                                             Bratislava, 17. 3. 2014

Vážený pán minister,

čoskoro uplynú dva roky od chvíle, kedy predseda vlády Robert Fico do Národnej rady Slovenskej republiky predložil Programové vyhlásenie Vlády SR (PVV). Zvykne sa hovoriť, že prvé dva roky pôsobenia vlády sú z hľadiska plnenia jej programu rozhodujúce, lebo ďalšie dva roky už vláda i parlament žijú najmä prípravami na nadchádzajúce voľby. Je preto, myslím si, najvyšší čas na predbežnú bilanciu úspechov a neúspechov realizácie tohto programového dokumentu, ktorá schválila väčšina poslancov a poslankýň NR SR. Dovoľte mi preto, vážený pán minister, aby som sa na Vás prostredníctvom interpelácie obrátil s niekoľkými otázkami, týkajúcimi sa plnenia programového vyhlásenia vlády na úseku, za ktorý zodpovedáte.

1. Ako konkrétne sa vláde a Vášmu rezortu podarilo v uplynulých dvoch rokoch podporiť rozvoj vidieka a zlepšiť životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, ako ste sa k tomu zaviazali v príslušnej kapitole PVV na str. 22?

2. Aké konkrétne nástroje Váš rezort uplatnil a aké opatrenia prijal na podporu udržiavania kultúrneho charakteru krajiny, na ochranu a tvorbu životného prostredia, ako aj na akceleráciu rozvoja vidieckej ekonomiky, ako sa to sľubuje na str. 22?

3. Ako sa Vám darí dodržiavať zásadu vyváženosti ekonomického a ekologického spôsobu hospodárenia, ktorý je podľa PVV predpokladom trvalo udržateľného sociálneho trhového hospodárstva na vidieku? Prosím uviesť konkrétne príklady!

4. Osobitne ma zaujíma odpoveď na otázku, ako sa plní zámer z PVV: „...vláda zintenzívni podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu. Osobitná podpora sa poskytne chovu hovädzieho dobytka a v prírodne znevýhodnených horských a podhorských oblastiach aj oviec“?

5. Zaujíma ma tiež realizácia prísľubu PVV ohľadom vládnej podpory opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na zmenu klímy prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia, ktorými sa zvýši zadržiavanie vody v krajine.

6. Ako sa realizuje prísľub podpory hospodárneho využívania PPF a urýchlenia postupu usporiadania pozemkového vlastníctva tak, aby bolo zabezpečené efektívne využívanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov ich vlastníkmi?

7. Zaujímalo by ma tiež, ako sa vláde a zvlášť Vášmu rezortu darí plniť sľub z PVV podporiť spracovanie a finalizáciu produktov z domácej výroby, propagácie a podpory predaja domácich potravín, vrátane predaja čerstvých potravín z prvovýroby priamo konečnému spotrebiteľovi?

8. Aký pokrok nastal v rámci sľubovanej finalizácie domáceho spracovania dreva za vzniku výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a s tým súvisiacimi benefitmi ekonomického, sociálneho a environmentálneho charakteru?

9. Aký pokrok nastal vo sfére sľubovanej biologizácie a ekologizácie lesného hospodárstva, ako aj podpory tradičných spracovateľských odvetví v tomto sektore?

Vopred Vám ďakujem, vážený pán minister, za Vaše konkrétne a úprimné odpovede.

S pozdravom  Mikuláš Huba

 

 

Vážený pán

Ľubomír Jahnátek

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR