Ako ďalej s S-O-S?

V prvom rade sa chcem poďakovať za spoluprácu.

Stále chápem S-O-S ako komunitu s obrovským odborným, mienkotvorným, kultúrnym a ľudským potenciálom. Je na každom a každej z nás, ako budeme tento potenciál využívať a rozvíjať.

Naďalej tvrdím to, čo od začiatku: nie je potrebné chápať tento snem ako nejakú mimoriadnu časovú, finančnú či inú záťaž, alebo záväzok.

Takisto je naďalej žiaduce a do budúcnosti nevyhnutné, aby sa manažmentu toho celého ujali mladší, invenčnejší, energickejší, a zároveň spoľahliví a zodpovední. 

Rozhodovací mechanizmus sa ako-tak ustálil. Očakávať, že sa nás niekedy stretne viac ako 50%, sa ukazuje byť nereálne. Treba to len vziať na vedomie, nerobiť z toho tragédiu.

Osobne sa chcem čo najviac riadiť Vašimi odporúčaniami a návrhmi, ktoré ste uviedli i v odpovedi na nedávnu anketu a ktoré odznejú na takých stretnutiach, ako je toto.

Možnosti stretávať sa sú neobmedzené, záleží len na Vás, či považujete za vhodné, potrebné, resp. užitočné pozvať aj ostatných členov/členky S-O-S na špeciálne regionálne či tematicky zamerané stretnutia, alebo na akúkoľvek akciu, ktorú organizujete.

Takisto je na každom/každej z nás, či sa budeme uchádzať o morálnu podporu niektorej zo svojich aktivít. Táto tradícia sa vcelku osvedčila v uplynulom roku a podpora takýchto aktivít má, ako už bolo povedané, vzostupnú tendenciu.

To minimum čo žiadam, je posilnenie korporátnej identity, elementárnej súdržnosti a vzájomnej solidarity (napr. podpora Stanoviska k ignorovaniu odbornosti na www.changenet.sk).

POZVANIE NA DNEŠNÝ VEČER (JARNÝ OCHRANÁRSKY SLNOVRAT), NA HODNOTENIE ROKU VLÁDY a STRÁN, PLNENIE NÁRODNEJ STATÉGIE TUR, NA  VAVROUŠKOV MEMORIÁL, NA PRIPRAVOVANÉ BRIGÁDY, EXKURZIE A NA OCHRANÁRSKY SLNOVRAT.

Mikuláš Huba, Informácia pripravená na výročné stretnutie S-O-S, 20. 3. 2017