Archív - Mikuláš Huba, nezávislý poslanec NR SR 2012 - 2016

Tento text bol pôvodne uverejnený na stránke www.obycajniochranari.sk.

Aké sú hlavné dôvody preferovania povrchového variantu úseku Turany - Hubová?

Vážený pán
Ing. Ján Počiatek, MBA
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Vec: Interpelácia člena vlády

Vážený pán minister,

Ministerstvo životného prostredia SR, ako gestor procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), vydalo v r. 2002 záverečné stanovisko k posudzovaniu environmentálnych vplyvov plánovaného diaľničného úseku Turany – Hubová. V ňom odporučilo ako najlepší variant tunelový variant popod masív Kopy vo Veľkej Fatre (tunel Korbeľka).

V nasledujúcom období sa na toto záverečné stanovisko akoby zabudlo a zainteresované subjekty začali presadzovať povrchový variant výstavy tohto úseku, ktorý by obetoval diaľnici väčšinu unikátnej Kraľovianskej úžiny s jej prírodnými, krajinnými a environmentálnymi hodnotami. Stalo sa tak bez toho, aby bol predchádzajúci proces EIA právne či odborne spochybnený a nahradený novým plnohodnotným procesom v zmysle zákona 127/1994  Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedený prístup sa oprávnene stretol s odmietnutím v domácich odborných kruhoch, v prostredí environmentálnych mimovládnych organizácií (EMVO), ale aj Európskej únie, najmä DG Environment Európskej komisie (EK), ktorá má na starosti aj ochranu európskej prírody, lebo v prípade preferovaného povrchového variantu vedenia diaľnice sú ohrozené (aj) európske hodnoty,  konkrétne biotopy a druhy európskeho významu i celistvosť území Natura 2000. Slovenskými úradmi preferovaný prístup je pre Európsku komisiu ťažko prijateľný aj preto, lebo jestvuje reálna alternatíva, ktorá je voči prírode a životnému prostrediu šetrnejšia a neohrozuje európsky významné prírodné a krajinné hodnoty, a tou je tunelový variant  s tunelom Korbeľka.

Na túto skutočnosť upozornil na pôde Ministerstva životného prostredia SR počas svojej ostatnej návštevy Slovenska aj eurokomisár pre životné prostredie, pán Janez Potočnik.

Napriek tomu sa MDVRR SR opakovane snaží čeliť výhradám expertov, EMVO a EK stereotypným navrhovaním tzv. zmieňujúcich opatrení vo väzbe na povrchový variant, ktoré sú možno schopné zmierňovať menej významné dopady výstavby a prevádzky diaľnice v tomto úseku, avšak nie principiálny problém, ktorým je povrchové vedenie diaľnice a tým vyvolaný devastačný vplyv stavby a následnej prevádzky diaľnice na prírodu, krajinu a životné prostredie.

Vychádzajúc z uvedených skutočností si Vám, vážený pán minister, dovolím adresovať nasledujúcu interpeláciu:

  1. Prečo Váš rezort nerešpektuje skutočnosť, že Ministerstvo životného prostredia SR v Záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 1832/02-4.3 z 12. novembra 2002 odporučilo ako najvhodnejší tunelový variant s tunelom Korbeľka?
  2. Prečo Váš rezort - aj napriek predchádzajúcim siedmim zlyhaniam - neprestáva presadzovať odborne zväčša nedostatočne podložené a viac-menej len kozmetické úpravy povrchového variantu vedenia trasy D1 Turany - Hubová, namiesto prijatia vhodnejšieho tunelového variantu?
  3. Prečo sa v tejto súvislosti nerešpektuje požiadavka eurokomisára, pána Potočnika, zaoberať sa seriózne tunelovým variantom?
  4. Prečo chcete znižovať kvalitu života obyvateľov a možnosti udržateľného rozvoja obcí Šútovo, Kraľovany a Stankovany-Rojkov, keď sa tomu dá vyhnúť?
  5. Aké sú hlavné dôvody preferovania povrchového variantu, keď ani rýdzo ekonomické analýzy nehovoria jednoznačne v jeho prospech?

Vopred Vám, vážený pán minister, ďakujem za vecnú a konštruktívnu odpoveď a zároveň navrhujem prehodnotiť prístup k trasovaniu diaľnice D1 na úseku Turany – Hubová a vrátiť sa k tunelovému variantu v súlade s odporúčaním z citovaného záverečného stanoviska MŽP SR z roku 2002, ako aj s požiadavkami environmentalistov, ekológov, ochrancov prírody, krajinárov, časti miestnych obyvateľov a Európskej komisie.

S pozdravom
S pozdravom Mikuláš Huba

Bratislava 18. 9. 2012